Prensiplerimiz

 

Kararlarımızı alırken ve uygularken yasal sınırlar içerisinde kalır, genel ahlak ilkelerine ve toplumsal değerlere uygun davranırız.

Şedele, çalışanları ve paydaşları ile beraber bir ailedir ve bu aile topluma, çevreye, müşterilerine ve rakiplerine karşı sorumluluklarının bilinciyle hareket eder. Bu sorumluluklar “Şedele İş Ahlakı” anlayışının temelini oluşturur.

Şedele İş Ahlakı İlkeleri, ortak değerlerimizin iş hayatında uygulanmasını sağlayan, Şedele ve çalışanlarının işlerini yürütürken uyması gereken yol gösterici ilkelerdir.

 

Ortak Değerlerimiz

 • Topluma Duyarlılık
 • Güvenilirlik ve Dürüstlük
 • Müşteri Duyarlılığı
 • Bilgi Güvenliği
 • Takım Ruhu ve Dayanışma
 • Dinamik Olmak
 • Yaratıcılık ve Yenilikçilik
 • Özgüvene Sahip Olmak

 

Şedele, bütün ilişkilerinde ve faaliyetlerinde aşağıdaki iş ahlakı ilkelerine bağlı kalır;

 • Anayasaya, tüm yasalara ve toplumun ahlak değerlerinin özüne sadık kalır.
 • Bilgi, beceri ve deneyimlerini toplumun ortak çıkarları, kültürel mirasın korunması ve insan refahının gelişimi için kullanır.
 • Tüm ilişkilerde ve iletişim faaliyetlerinde, yerine getirilebilecek taahhütlerde bulunur.
 • Ekonomik kriz dönemlerinde sosyal ve ahlaki sorumluluk bilinci ile hareket eder.
 • Doğal kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarını yerine getirir.
 • Müşterilerine sağladığı ürün ya da hizmet konusunda, verdiği sözlere ve anlaşmalara uyar.
 • Müşterilerine ait bilgileri, ilgili tarafın onayı olmadan açıklamaz.
 • Çalışanlarına sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlar.
 • İşe almada, farklı alanlarda görevlendirmelerde ve terfilerde tek ölçü çalışanın işe uygunluk vasıflarının olmasıdır; din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımcılığı yapılmaz.
 • Hiçbir Çalışanını fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü taciz veya istismara maruz bırakmayacaktır.
 • Çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi için fırsat eşitliği sağlar.

 

Şedele çalışanları görevlerini yerine getirirken aşağıdaki İş Ahlakı İlkeleri’ne uymakla yükümlüdür;

Şedele çalışanları;

 • Tüm ilişkilerinde ve değerlendirmelerinde adil ve eşit davranır.
 • Para, zaman, emek ve malzeme kullanımında israftan kaçınır.
 • Rüşvet almaz ve vermez.
 • Şirket kaynaklarını kendi özel işleri için kullanmaz.
 • Yaptıkları işlerde doğayı korur ve korunmasını sağlar.
 • Özel sebeplerden dolayı diğer çalışanları rahatsız edecek ve/veya zarara uğratacak davranışlarda bulunmaz.
 • Şirketteki konumlarını kullanarak kendilerine ve yakınlarına çıkar sağlamaz.
 • Şedele’de çalışırken ve sonrasında şirket bilgisini korur, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmaz, başka bir yere aktarmaz, yayınlamaz, açıklamaz ve kopyalamaz.
 • Şedele’nin entelektüel mülkiyetini (buluşlar, endüstriyel tasarımlar, markalar vb.) ve başkalarına ait telif haklarını korur ve gereken tüm kanuni yükümlülüklere uyar.

 

Şedele Etik Kuralları

 • İstihdam serbestçe seçilir.
 • Çalışma koşulları güvenli ve hijyeniktir.
 • Çocuk işçi çalıştırılmaz.
 • Çalışanlara, mevzuatta tanımlanan “Asgari Ücret”in altında maaş verilmez.
 • Çalışanlar arasında herhangi bir ayrım gözetilmez.
 • Çalışanlar ile düzenli istihdam ilişkileri sağlanır.
 • Acımasız veya insanlık dışı muameleye izin verilmez.
 • Uluslararası kurumların sözleşme ve tavsiye kararları dikkate alınır. (ILO – WHO)